Κεφάλαιο 2- Λήψη αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων είναι μια δεξιότητα που συνίσταται στην αντίδραση και την ικανότητα να «διαβάζουμε» τις καταστάσεις.

Λήψη αποφάσεων μπορεί να χαρακτηριστεί ως η διανοητική διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα την επιλογή μιας άποψης ή μιας πορείας δράσης μεταξύ πολλών διαφορετικών επιλογών. Κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων οδηγεί σε μια τελική επιλογή που μπορεί (ή και όχι) να οδηγήσει σε ανάληψη δράσης.