Εκπαιδευτική ενότητα 1: Επικοινωνιακές δεξιότητες

Last updated: 31 Μαρτίου, 2022

Όλοι οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής του βρίσκονται σε διαρκή διαδικασία μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης. Είναι ουσιώδες για αυτούς να αλληλεπιδρούν με τους άλλους, να επικοινωνούν και να αλληλοκατανοούνται. Η καλαθοσφαίριση μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα υποβοηθήσει την σύνδεση με άλλους ανθρώπους, τη σύνθεση της πληροφορίας και τη λήψη αποφάσεων. Γι αυτό το λόγο η επικοινωνία, λεκτική και μη λεκτική, μέσα και έξω από τα γήπεδα, είναι πολύ σημαντική. Έτσι αυτό το μάθημα θα παρέχει μια παιδαγωγική προσέγγιση για την ανάπτυξη, πέρα από φυσικών, και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από την καλαθοσφαίριση.

  • Μετά τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας, τα παιδιά θα είναι σε θέση να:
  • Συζητήσουν τις δύο κύριες όψεις της επικοινωνίας και πως η εφαρμογή τους στο παιχνίδι επιδρά στον εαυτό τους και στους συμπαίκτες τους
  • Να κατανοήσουν τη σημασία του να ακούει κανείς προσεκτικά
  • Να καταδείξουν λεκτική επικοινωνία με τους άλλους
  • Να αξιολογήσουν τη αποτελεσματική χρήση μη λεκτικών τρόπων επικοινωνίας με τους άλλους

Υποενότητες

Δεξιότητες που θα αποκτηθούν

Τελική απόδοση

Γνώσεις

Υποενότητα 1

Λεκτική Επικοινωνία

Η υποενότητα στοχεύει στο να παρέχει στους παίκτες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω της χρήσης του κατάλληλου λεξιλογίου σε διάφορες καταστάσεις κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.

Οι παίκτες θα επικοινωνούν λεκτικά, θα μεταβαίνουν από τη μια κατάσταση στην άλλη με τον κατάλληλο τρόπο και θα τοποθετούνται σε συμφωνία με τους συμπαίκτες τους.

Θα αυξηθεί η ικανότητα των παικτών να επικοινωνούν λεκτικά και εμπιστευτικά και να σχηματίζουν το μέρος ενός συνόλου καθώς και να κατανοούν την κατάλληλη ορολογία και να την εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού ή προπόνησης..

Υποενότητα 2

Μη λεκτική Επικοινωνία

Η υποενότητα στοχεύει στο να παρέχει στους διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω της χρήσης των κινήσεων και στάσεων του σώματος, της οπτικής επαφής σε διάφορες καταστάσεις κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.

Οι παίκτες θα χρησιμοποιούν τις κινήσεις του σώματος και τις εκφράσεις για να συντονίσουν τις διαφορετικές καταστάσεις του παιχνιδιού μαζί με τους συμπαίκτες τους.

Θα αυξηθεί η ικανότητα των παικτών να επικοινωνούν εμπιστευτικά με μινιμαλιστικό τρόπο καθώς και οι ιδιοδεκτικές τους ικανότητες και η αντίληψη της θέσης της ομάδας.

Υποενότητα 3

Ενεργητική Ακρόαση

Η υποενότητα στοχεύει στο να παρέχει στους παίκτες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω της κατάλληλης απόκρισης, της επιβεβαίωσης και της προσοχής  σε διάφορες καταστάσεις κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.

Οι παίκτες θα ακούν και θα απαντούν κατάλληλα σε μια ποικιλία καταστάσεων κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.

Θα αυξηθεί η ικανότητα των παικτών να ακούν, να αναλύουν και να αποφασίσουν σε μικρό χρονικό διάστημα.

Έννοια

Περιγραφή

Λεκτική Επικοινωνία

Η ικανότητα να εκφράζεται κάποιος/α λεκτικά. Το μήνυμα μεταδίδεται με τις λέξεις.

Μη λεκτική Επικοινωνία

Η ικανότητα να μεταφέρει κάποιος/α μηνύματα μέσω εκφράσεων του προσώπου, της κίνησης του σώματος και μέσω χειρονομιών.

Ενεργητική Ακρόαση

Είναι ένας τρόπος να βελτιωθεί η αμοιβαία κατανόηση μέσω της ακρόασης και της απόκρισης. Απαιτεί από τον ακροατή να έχει πλήρη συγκέντρωση, κατανόηση, απόκριση και μνήμη.

Related Courses