Εκπαιδευτική Ενότητα: Ομαδικότητα

Last updated: 31 Μαρτίου, 2022

Η ομαδικότητα ενισχύει την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη και το σεβασμό ανάμεσα στους συμπαίκτες, ενθαρρύνει τους παίκτες να δημιουργήσουν συνέργειες, αυξάνει την επικοινωνία, οδηγεί στη γένεση νέων ιδεών και κινήτρων, βοηθά στις προσπάθειες για την επίλυση συγκρούσεων και βελτιώνει την επίδοση και την πειθαρχία.

Στο τέλος της εκπαιδευτικής αυτής ενότητας, οι παίκτες θα:

  • μπορούν να δουλέψουν καλά σε ομάδες
  • γνωρίζουν τις έννοιες της διαπολιτισμικότητας και του αλληλοσεβασμού
  • συνεργάζονται καλύτερα με τα άλλα μέλη μιας ομάδας
  • εφαρμόζουν με επιτυχία την έννοια του ‘Ευ αγωνίζεσθε’ (fair play) και την έντιμη συμπεριφορά
  • μπορούν να συντονίσουν τα άλλα μέλη μιας ομάδας προς έναν κοινό στόχο

Υποενότητες

Δεξιότητες που θα αποκτηθούν

Τελική απόδοση

Γνώσεις

Υποενότητα 1

Συνεργασία

Η υποενότητα στοχεύει στο να παρέχει στους παίκτες την ικανότητα να συνεργάζονται συστηματικά με τους συμπαίκτες τους με σκοπό να αυξηθούν οι επιδόσεις  της ομάδας.

Οι παίκτες θα μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλους, να αντιμετωπίζουν την ήττα και να ανεβάζουν τη διάθεση ο ένας του άλλου

Θα  αυξηθούν οι γνώσεις των παικτών σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα των ειδικών ασκήσεων πάνω στην συνεργασία

Υποενότητα 2

Συντονισμός

Η υποενότητα στοχεύει στο να παρέχει στους παίκτες την ικανότητα να συντονίζουν τις κινήσεις τους με αυτές των άλλων παικτών στην ομάδα τους

Οι παίκτες θα είναι λιγότερο εγωκεντρικοί και θα συνδυάζουν τις προσπάθειές τους με αυτές των άλλων έτσι με λειτουργικό τρόπο

Θα αυξηθεί η εξοικείωση των παικτών με πρακτικές μεθόδους συνδυασμού διαφορετικών κινήσεων και επίτευξης στόχων

Υποενότητα 3

Αναγνώριση και εκτίμηση της διαφορετικότητας

Η υποενότητα στοχεύει στο να παρέχει στους παίκτες την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της διαφορετικότητας στα αθλήματα αλλά και στη ζωή γενικά

Οι παίκτες θα αποδέχονται τη διαφορετικότητα και θα ενισχυθούν οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες

Θα ενισχυθεί η κατανόηση των παικτών για την ποικιλία που υπάρχει στον κόσμο των αθλημάτων και θα αναγνωρίζεται και θα αποφεύγεται η έλλειψη σεβασμού και η απρεπής συμπεριφορά

Υποενότητα 4

‘Ευ αγωνίζεσθε’

Η υποενότητα στοχεύει στο να παρέχει στους παίκτες την αίσθηση της ισότητας στο παιχνίδι, την αίσθηση του ανήκειν σε ομάδα καθώς και την ευαισθησία προς τους άλλους

Οι παίκτες θα αγωνίζονται με τους κανόνες σε καλό πνεύμα συνεργασίας και με σεβασμό για τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους

Θα αυξηθεί η γνώση των παικτών για τα πλεονεκτήματα του ‘Ευ αγωνίζεσθε’

Υποενότητα 5

Εντιμότητα

Η υποενότητα στοχεύει στο να παρέχει στους παίκτες δεξιότητες που σχετίζονται με την προσωπική τους ακεραιότητα

Οι παίκτες θα αποδέχονται την ευθύνη των πράξεών τους

Θα αυξηθεί η γνώση για το τι σημαίνει να είναι κάποιος παίκτης αξιόπιστος μέσα σε μια ομάδα

Έννοια

Περιγραφή

Συνεργασία

Η ικανότητα να λειτουργεί κάποιος/α με επιτυχία μέσα σε μια ομάδα κάτω από την καθοδήγηση ενός προπονητή

Συντονισμός

Η ικανότητα να επικοινωνεί κάποιος/α με τους συμπαίκτες του/ης με στόχο ένα κοινό στόχο και με βάση ένα σχέδιο δράσης

Αναγνώριση και εκτίμηση της διαφορετικότητας

Η κατανόηση και αποδοχή της κοινωνικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας και της σημασίας της για τη ζωή καθώς και η ευγενική συμπεριφορά προς όλους

‘Ευ αγωνίζεσθε’

Η σημασία του να παίζει κάποιος/α σε ομάδα ακολουθώντας τους κανόνες και επιδεικνύοντας προσωπική ακεραιότητα

Εντιμότητα

Η δράση με τρόπο έμπιστο μέσα σε μια ομάδα παικτών

Related Courses